Info omkring altanprojektetSpørgmål og svar angående altanprojektetReferat af infomøde om altaner – torsdag d. 9/5-2019 på Riverside Bodega.


ES-Byg afholdte et infomøde på Riverside i forbindelse med det mulige altanprojekt. Der var over 40 fremmødte, hvilket svarer til, at cirka 50% af lejerne var repræsenteret.

Referatet fremgår som en Q&A. De vil stå i tilfældig rækkefølge.


1 Hvor lang tid tager det at montere altanerne? Det tager 30 uger i alt, hvor der er to teams i gang på samme tid. Det svarer til cirka fire dage pr. altan.


2 På hvilken side af bygningen vil altanerne komme til at være? De vil alle være på bagsiden af bygningen – altså ud mod havearealet. Det er ikke tilladt at montere dem ud mod vejen. Dette med undtagelse for den østvendte gavl på Limfjordsvej, hvor der måske kan monteres en østvendt altan i stedet for en, der peger ind mod havearealet.


3 Placering? Da ikke alle lejligheder er placeret ens i forhold til solens retning og skygge fra nabobygninger, så er det givet, at det ikke er alle, der vil få samme oplevelse af at få en altan. Nogle altaner vil ligge bedre end andre. Det er vilkårene.


4 Hvor i ens lejlighed vil altanen blive monteret? Det er helt afhængig af lejlighedens opbygning. Nogle vil få dørparti i køkkenet og andre i soveværelset. Som udgangspunkt man kan sige, at døren vil være der, hvor det vil være nemmest at montere den. Så hvis I har et nyt køkken, der står i vejen for døren, så vil den i stedet bliver monteret i soveværelset. Altså som udgangspunkt. Der vil være en gennemgang af lejlighederne i forhold til placeringerne. Her vil både udlejer og lejer være til repræsenteret.


5 Hvordan bliver altanerne monteret? Altanerne skal bygges ind i etageadskillelserne. Der må ikke være synligt jern med undtagelse for selve altanerne.


6 Hvilke døre bliver der monteret? Det bliver dobbeltdøre. Dørene åbner udad.


7 Får lejlighederne oppe under taget også en altan? Ja, hvis forslaget går igennem, så vil samtlige lejligheder få en altan. Der er to løsninger; Enten i kvisten (her siger Teknisk Forvaltning dog nej). Og ellers en Velux-tagaltan. Det bliver samme størrelse altan for alle uanset om det er i en taglejlighed eller ej.


8 Radiator Hvis altandøren skal være i soveværelset, hvor der står en radiator, så vil radiatoren blive flyttet.


9 Hvad sker der, når altanen står færdig? Når ens altan står færdig, så vil der være et eftersyn af det påvirkede område i lejligheden samt altanen. Her vil både lejer og udlejer være tilstede.


10 Påvirker det tilstanden af min lejlighed, at der kommer til at være besøg af håndværkere? Skader, ridser, hakker, sætningsskader, skruehuller i væggen fra støvvæggen osv. vil enten blive udbedret eller påført ens tilstandsrapport.


11 Hvornår ændres huslejen, hvis altanprojektet bliver gennemført? Huslejepålæggelsen bliver pålagt når altanen står færdig. Datoen er derfor forskellig fra lejemål til lejemål, da de ikke bliver monteret på samme tid.


12 Åbner dørene indad eller udad? Dørene åbner udad.


13 Hvor meget påvirker det min lejlighed under ombygningen? Monteringen tager cirka fire arbejdsdage. Håndværkerne vil lave så meget af det udendørsarbejde som muligt, inden de skærer hul i væggen og monterer den nye dør. Der vil blive sat en støvvæg op. Det betyder, at man i de fleste tilfælde ikke skal rydde hele lokalet. Der vil uundgåeligt være døgn, hvor man har hul i væggen kun afspærret af plastik. Dette vil sandsynligvis være i de kolde måneder.


14 Varsling? Der vil komme en varsling i rimelig tid inden, man får besøg af håndværkerne, så man kan nå at rydde op og gøre klar.


15 Hvilket firma skal montere altanerne? Det bliver altan.dk, der skal montere altanerne. De monterer hundredevis af altaner hvert år, så de ved, hvad de gør.


16 Hvornår vil monteringen foregå, hvis altanprojektet godkendes i nær fremtid? Da der fra udlejer er ønske om, at altanerne står klar i cirka april 2020, så vil de første altaner som udgangspunkt allerede blive monteret i januar 2020. Det vil sige, at altenerne vil blive monteret i de kolde måneder.


17 Hvornår vil altanerne stå klar? Planen er, at de sidste altaner skal være klar til cirka april 2020, så alle lejere får fuld udnyttelse af altanerne i de varme måneder. Da det tager 30 uger at gennemføre hele projektet, så er det svært at sige, hvornår lige præcis din altan vil stå klar. Det er ikke besluttet endnu i hvilken ende, der startes. Men man vil tage et fag ad gangen.


18 Hvorfor er altanen i den størrelse? Udlejer at valgt at gå efter den størst mulige altan.


19 Hvad med dem i stuen? Kan altanerne godt være der i forhold til trappeopgangene ved bagdørene? Repræsentanten fra altan.dk mente godt, at der var plads? Uanset hvad så skal det godkendes af kommunen.


20 Hvis huslejen stiger, påvirker det så ens boligsikring? Som udgangspunkt ja, men man bedes selv tjekke efter.


21 Kan man få at vide, hvor altanen monteres i forbindelse med ens lejlighed, før man skal stemme ja eller nej? Nej desværre ikke.


22 Er der en dato for afstemning? Nej. Men der skal afstemmes. Der er en stemme pr. husstand. Så der er 76 stemmer.


23 Skal man være fysisk til stede for at indgive sin stemme? Nej, man skal ikke nødvendigvis være fysisk til stede for at kunne stemme.


24 Er der ting man ikke må på altanen? Sikkerhedsnet over altanen? Blomsterkasser? Fuglenet? Grill? Tørre ting, lufte dyner osv? Dog helst ikke plexiglas for vindafskærmning, da udlejer mener, at det bliver grimt. Ole fra ES-Byg udtaler, at der vil blive udarbejdet nogle retningslinjer herfor.


25 Kan man godt nægte at modtage en altan - og derved slippe for at betale? Nej. Kun hvis der er flertal for, at ikke at gennemføre altanprojektet.


26 Er altanerne børnesikre? De er som alle andre godkendte altaner.

_____________________________________


Spørgsmål der er kommet til siden, og som vi ikke har svar på.


27 Hvis man flytter radiatoren, vil man så få en ny og mindre radiator eller den samme store og gamle radiator?


28 Hvad sker der, hvis køkkenet bliver ændret pga. altanen? Hvis altandøren kommer til at være i køkkenet, hvor ens køkkenbord er, får man så et nyt køkken eller blot en tilpasning af det nuværende køkken? Kan man risikere at få et væsentligt mindre køkkenbord?


28 Vil det være muligt at vælge at få nyt køkken i samme ombæring mod en yderligere huslejestigning?


29 Er der en garantiperiode/klagetid i forbindelse med det eftersyn, der foretages af ens lejlighed af lejer og udlejer efter endt altanmontering?


30 Bliver ens lejlighed efterladt i samme eller tilsvarende stand, som før ombygningen blev påbegyndt?


31 Har beboerforeningen/beboerne noget at sige i forhold til designvalget?


32 Bliver altanarealet lagt oveni lejlighedens kvadratmeter rent kontraktmæssigt?


33 Skal der foretages ændring af folks lejekontrakter?


34 Vil der være nogen som helst merpris for beboeren ud over den aftalte altanpris pr. beboer?


35 Hvor mange skal sige ja for at projektet kan blive en realitet?


36 Skal det være et aktivt ja eller er det nok med et stiltiende ja (ingen protest/ingen svar = ja) - hvordan sikrer vi os, at alle bliver hørt?


37 Vil altan-tillægsprisen på 300kr om måneden pr. lejlighed ændre sig over årene - eller er den 100% fast, så det altid vil være 300kr?

Infomøde om altaner d. 9. maj kl. 16:00 - (afholdt)Torsdag d. 9/5 blev der afholdt et infomøde ang. den mulige etablering af nye altaner.

Det var torsdag d. 9/5 - 2019. Kl. 16.00 på Riverside, Limfjordsvej 12.


Uddrag af lejeloven - relevant ift. altanprojektetLejeloven § 66 a 1

Beboerrepræsentanterne kan på samtlige lejeres vegne tiltræde forbedringsarbejder, der sammen med forbedringsarbejder, som beboerrepræsentanterne inden for de sidste 3 år har tiltrådt efter denne bestemmelse, medfører lejeforhøjelser på maksimalt 64 kr. pr. m² bruttoetageareal.


Beboerrepræsentanterne skal, forinden de tiltræder forbedringsarbejderne, afholde beboermøde til drøftelse af de pågældende forbedringsarbejder, og der skal på beboermødet være flertal blandt de fremmødte beboere for forbedringsarbejdernes gennemførelse.

Efter beboermødet skal beboerrepræsentanterne snarest skriftligt meddele samtlige beboere om beslutningen samt oplyse, at såfremt 1/4 af beboerne inden 2 uger efter meddelelsen forlanger det, skal beboerrepræsentanterne foranstalte urafstemning blandt ejendommens beboere.


Huslejenævnet kan på en lejers begæring tilsidesætte aftalen mellem beboerrepræsentanterne og udlejeren, såfremt den er åbenbart urimelig.


Det i 1. pkt. nævnte beløb er opgjort i 1994-niveau og reguleres en gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For 1998 og fremover reguleres beløbet efter 1. pkt. i stedet efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.